Projecte Basses

Projecte Basses (2001 – 2013)

Coordinadors:

Carles Martorell Gendra, Jordi Baucells Colomer

Resum:

El Grup de Naturalistes d’Osona va engegar, l’any 2001, el Projecte Basses, amb la finalitat de restaurar les basses agrícoles que hagin deixat de ser un hàbitat idoni per a la flora i fauna autòctones, principalment pels amfibis i macroinvertebrats aquàtics. L’objectiu de les actuacions sobre cada bassa és la recuperació de les espècies vegetals i animals lligades a aquell hàbitat aquàtic i, al mateix temps, la progressiva conformació d’una xarxa de punts d’aigua de bona qualitat ecològica en el territori. Aquest projecte cal emmarcar-lo dins l’objectiu, més ampli, d’harmonitzar i fer compatibles les activitats agropecuàries i la conservació dels valors naturals del territori.

Objectius:

  1. Inventariar tots els punts de basses i altres elements d’interès per als amfibis.
  1. Realitzar projectes de recuperació de basses, d’acord amb la propietat, que es trobin en un estat dolent de conservació.
  1. Realitzar diferents actuacions de millora de l’estat de conservació de basses que així ho requereixin (xarxes de protecció de la fauna, millora de l’aportació d’aigua, retirada de sediments, retirada de vegetació i/o fauna al·lòctona…).
  1. Realitzar actuacions d’educació i divulgació ambiental relacionades amb el projecte.

Resultats:

S’han inventariat a Osona més de 500 punts d’aigua dolça amb interès per a amfibis, vegetació aquàtica i macroinvertebrats aquàtics. S’han restaurat i fet actuacions de conservació en gairebé 20 basses de la comarca amb acords amb propietaris que s’han compromès en la seva conservació. S’han realitzat nombroses actuacions d’educació i divulgació ambiental relacionades amb el projecte.

Enllaços:

Vídeos d’amfibis i sortides naturalistes del GNO sobre amfibis

Memòries anuals:

Memòria 2008
Memòria 2009

Comparteix...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn